]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Нектар відданости - Page 8

Віддане служіння — це особлива практика, воно — не засіб відходу від діяльности, з якого можуть скористатися ті, хто во-ліє лишатися бездіяльними або присвятити себе на мовчазну медитацію. Для тих, хто прагне такого, існує чимало всіляких методів, однак метод свідомосте Крішни докорінно відмін¬ний від них. Слово, яке використовує Шріла Рупа Ґосвамі — ануїиїлана, тобто «практика, яка заснована на прикладі і вка-зівках попередніх вчителів-ачарш». Коли ми кажемо «практи-ка», це передбачає якусь діяльність — адже сама свідомість без діяльности нам не зарадить. Будь-яку діяльність можна розбити на дві групи: одна група — це діяльність, що скерована на до-сягнення якоїсь цілі, а друга — на те, щоб уникнути чогось не-сприятливого. На санскриті ці різновиди діяльности називають відповідно праврітті та ніврітті, тобто позитивні та негатив-ні дії. Прикладів негативних дій є багато. Наприклад, людина хвороблива повинна стерегтися багато чого і, щоб не захворі-ти, приймати певні ліки.
Той, хто стоїть на шляху духовного поступу та практикує віддане служіння, завжди зайнятий якоюсь діяльністю — тілес-ною чи розумовою. Мислення, почуття та БОЛІННЯ — це різно-види розумової діяльности, а щоб утілити бажання в життя, потрібна діяльність грубших тілесних чуттів. Отже, наша ро-зумова діяльність повинна бути скерована на Крішну і на те, щоб задоволювати Його, ідучи стопами великих ачарій та свого духовного вчителя. Крім тілесної та розумової діяльности є ще мовна діяльність. Людина у свідомості Крішни застосовує дар говорити на те, щоб звістувати скрізь славу Господа. Це нази¬вається кіртан. Розум людини в свідомості Крішни завжди за¬нурений у думки про діяння Господа — про слова Крішни на полі битви Курукшетра або про Його різноманітні розваги зі Своїми відданими у Вріндавані. Так можна повсякчас мати ро¬зум зосередженим на діяннях Господа. Це — культура мислен¬ня у свідомості Крішни.
Різноманітну діяльність у відданому служінні ми можемо пропонувати Господеві також через посередництво нашого тіла. Однак така діяльність завжди мусить бути пов’язана з Крішною, а це можливо, якщо ми встановлюємо зв’язок з іс-тинним духовним вчителем, який безпосередньо представляє Крішну в ланцюгу учнівської послідовности. Тобто фізичну діяльність у свідомості Крішни повинен скеровувати духовний вчитель, і учень повинен з вірою виконувати його вказівки. Зв’язок з духовним вчителем встановлюється через посвячен¬ня від нього. Таке посвячення знаменує поновлення зв’язку між Крішною та людиною, котра практикує свідомість Крішни. Без посвячення від істинного духовного вчителя справжнього зв’яз¬ку зі свідомістю Крішни встановити неможливо.
Плекання свідомости Крішни не є матеріальною діяльністю. Енергії, що їх посідає Господь, поділяють на три головні групи, а саме на зовнішню, внутрішню та межову енергії. Живі істо¬ти належать до межової енергії, а матеріальне космічне прояв¬лення є виявом зовнішньої, матеріальної енергії. Крім того, іс¬нує ще духовний світ, що є виявом внутрішньої енергії Господа. Коли живі істоти, називані межовою енергією, перебувають під впливом зовнішньої енергії, вони виконують матеріальну діяльність, а коли вони перебувають під впливом внутрішньої, духовної енергії, їхню діяльність називають діяльністю у свідо¬мості Крішни. Це означає, що великі душі, або великі віддані, не влягають диктатові матеріальної енергії — вони діють під захистом духовної енергії. Будь-які дії, виконувані у відданому служінні, тобто у свідомості Крішни, підпорядковані безпосе-редньо духовній енергії. Іншими словами, енергія — це різно-вид сили, і з ласки істинного духовного вчителя ця сила може бути одухотворена.
У «Чайтан’я-чарітамріті», яку уклав Крішнадаса Кавіраджа Ґосвамі, Господь Чайтан’я каже, що, якщо ласкою Крішни лю-дині довелося зустріти істинного духовного вчителя, знати, що їй надзвичайно пощастило. Тому, хто серйозно налаштований щодо духовного життя, Крішна дає розум, який приводить до істинного духовного вчителя, а вже тоді ласкою духовного вчи¬теля така людина може робити поступ у свідомості Крішни. Отже все, що відбувається у свідомості Крішни, належить до сфери діяльности духовної енергії — Крішни та духовного вчи¬теля. Діяльність у свідомості Крішни не має нічого спільного з матеріальним світом. Коли ми говоримо про Крішну, ми маємо на увазі Верховного Бога-Особу разом з усіма Його численни¬ми поширеннями. Господь поширює Себе у форми повних не¬від’ємних часток, відокремлених часток і у різноманітні енер¬гії. Іншими словами, поняття «Крішна» обіймає все розмаїття сущого. Однак звичайно слово «Крішна» використовують у вужчому контексті на позначення власне Крішни та Його осо¬бистих поширень. Крішна поширює Себе у форми Баладеви,
Санкаршани, Васудеви, Аніруддги, Прад’юмни, Рами, Нрісімхи та Варахи, а також у форми численних інших втілень та не¬зліченних поширень Вішну. У «Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що втілення Господа незліченні, як незліченні хвилі в океані. Отож Крішна включає в Себе всі ці поширення, а також Своїх чистих відданих. У «Брахма-самхіті» сказано, що всі поширен¬ня Крішни довершені і є вічними, сповненими блаженства та знання формами.
Віддане служіння означає дії у свідомості Крішни, що скеро-вані на трансцендентну насолоду Верховного Господа, Крішни. Будь-яку іншу діяльність, яка не служить трансцендентному за¬доволенню Господа, за віддане служіння визнати не можна. На¬приклад, великі демони — Гавана, Камса, Хіран’якашіпу та інші — постійно думали про Крішну, але вони думали про Нього як про свого ворога. Такого роду медитація на Господа не може бути визнана за бгакті, свідомість Крішни.
Подеколи імперсоналісти, трактуючи віддане служіння не-правильно, штучно відокремлюють Крішну від Його оточен¬ня та розваг. Так, «Бгаґавад-ґіту» розказано на полі битви Курукшетра — і от імперсоналісти обстоюють, буцім варто ці-кавитись тільки Крішною, а сама битва на Курукшетрі уваги не варта. Натомість віддані, хоча вони теж усвідомлюють, що битва на Курукшетрі сама по собі не має нічого спільного з їхньою діяльністю, на відміну від імперсоналістів визнають, що «Крішна» охоплює набагато ширше коло понять, аніж прос¬то «Сам Крішна». Крішна невіддільний від Своїх супутників і атрибутів. Наприклад, якщо сказано «дай поїсти цій озброєній людині», це означає, що їсти буде людина, а не зброя. Те саме й у свідомості Крішни: відданого цікавлять оточення та пев¬ні місця (як, наприклад, поле битви Курукшетра), якщо вони пов’язані з Крішною, але це зовсім не означає, що його ціка¬вить перше-ліпше поле битви. Відданих цікавить Крішна, Його мова, Його настанови тощо. Поле битви Курукшетра цікаве відданим лише тому, що воно пов’язане з Крішною.
Отже, ми зробили спробу в загальних рисах пояснити, що таке свідомість Крішни. Не усвідомивши цього, неможливо правильно зрозуміти, чому саме відданих так цікавить битва 
Вступ    ххііі
на Курукшетрі. Якщо людині цікавий Крішна, їй цікаві і Його різні розваги та діяння.
Відмітні риси чистого відданого, як їх подає Шріла Рупа Ґо- свамі у «Бгакті-расамріта-сіндгу», можна узагальнити дальши-ми словами: відданий виконує служіння з любов’ю до Крішни, і його служіння завжди пов’язане з Крішною. Щоб заховувати чистоту діяльносте у свідомості Крішни, треба бути цілковито вільному від матеріальних бажань та схильносте до емпірич-ного філософствування. Всі бажання поза бажанням служи¬ти Господеві вважають за матеріальні, а терміном «емпіричне філософствування» позначают

Сторінки