]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Т.Б. Партико "Загальна психологія" (підручник) - Page 2

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
Т. Б. ПАРТИКО "ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ" Підручник
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
Київ 2008
 
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1А/18-Г-1397 від 9 серпня 2007 р.)
 
Передмова
 
Рецензенти: Васютинський В. О. — провідний наук, співроб., д-р психол. наук (Інститут соціальної та політичної психології АПНУкраїни); Скотна Н. В. — проф., канд. психол. наук, д-р філос. наук (Дрого-бицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Колісник О. П. — доц., канд. психол. наук (Волинський державний університет імені Лесі Українки)
Партико, Т. Б.
Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с.
ISBN 978-966-313-374-4.
У підручнику «Загальна психологія» висвітлено головні феномени, властивості та закономірності психіки людини. Показано місце психології в системі сучасних наук, описано методи сучасної психології, природу та сутність психіки люди¬ни. Проаналізовано головні засади персонології, описано індивідуально-типологічні характеристики людини та особли¬вості її перебування в соціумі. Розглянуто феноменологію пізнавальних та емоційно-вольових процесів людини.
Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів, слухачів факультетів післядипломної освіти непсихо-логічного профілю, магістрів, аспірантів і викладачів.
ББК 88.3я73
© Т. Б. Партико, 2008
© Видавничий Дім «Ін Юре», 2008
ISBN 978-966-313-374-4
 
На сьогодні немає студента, який би не чув про психологію. Інфор¬мацію про цю найдревнішу науку про людину можна почути також під час популярних лекцій, із засобів масової інформації, від друзів, а також знайти на сайтах інтернету. Однак, здебільшого, це знання про побутову психологію, у яких не відображено всіх можливостей психо¬логії. Іноді вони перебільшують, а іноді недооцінюють її реальних можливостей.
Мета підручника — сформувати у студентів різних спеціальностей поняття про наукову психологію: її основні категорії, закони, практичні можливості. Водночас головно розглянуто питання загальної психології, соціальної, вікової, педагогічної та інженерної психології. В основі підручника лежать лекції, прочитані студентам Львівського національного університету імені Івана Франка і Українського Като¬лицького університету.
Підручник складається з п'яти розділів та словника психологічних термінів. У І розділі — «Вступ до загальної психології» — розглянуто питання історичного розвитку і сучасного стану психології як науки; методи, які використовують сучасні психологи і які можуть застосу¬вати молоді спеціалісти для пізнання природи людини і розуміння її неповторності; природа та сутність психіки людини, зокрема її свідо¬мої і несвідомої сфери.
Розділ II — «Персонологія» — присвячено актуальним питанням особистості людини: її структурі та формуванню, потребам, мотивам, ціннісним орієнтирам, особистісній зрілості тощо. Цей розділ охоп¬лює також такі теми, як «Темперамент», «Характер» і «Здібності». За¬звичай, вони викликають особливу зацікавленість у студентів.
Логічним продовженням проблем персонології є розділ III — «Особистість у соціальному оточенні». У ньому висвітлено соціально-психологічні основи спілкування і соціальну психологію груп. Для успішної професійної діяльності молода людина має розуміти механізми міжособистісного сприймання, опанувати ефективне спілкування і уникати конфліктне. Особливу увагу студентів мають викликати параграфи, присвячені особливостям спілкування під час екзамену, входженню особистості в групу та лідерству.
У розділі IV — «Пізнавальні процеси особистості» — розглянуто природу та закономірності відчуттів; особливості та індивідуальні відмінності сприймань; процеси пам'яті, зокрема умови успішного за¬пам'ятовування, збереження і відтворення матеріалу, прийоми ефек¬тивного заучування матеріалу і закономірності забування.
Навчання у вищому закладі освіти спрямоване на формування те¬оретичного мислення студентів, вміння обґрунтовано обстояти свій погляд і продемонструвати творчий підхід до справи. Детальніше про
це можна дізнатися, ознайомившись з темами «Мислення», «Мовлення» і «Уява». Завершується розділ про пізнавальні психічні процеси темою «Увага», в якому розглянуто її можливості.
Останній розділ V — «Емоційно-вольова сфера людини». Емоції і почуття можуть не тільки допомагати, а й заважати людині у її діяльності. Студенти дізнаються багато нового, прочитавши про емоційни стани людини, про стрес та шляхи його подолання, а також про те¬орію кохання. Людина не може реалізувати свої професійні можли¬вості, якщо вона пасивна і не має сили волі. Про основні засоби та провідні види діяльності, психологічні механізми вольової регуляції, вольові якості особистості та розвиток сили волі студенти дізна¬ються, опрацювавши тему «Вольова діяльність людини».
Кожний із запропонованих розділів завершує список сучасної наукової літератури, рекомендованої студентам для самостійного опрацювання. Також наприкінці підручника уміщено «Словник психо¬логічних термінів», що налічує близько 650 найменувань. Його призначення — упорядкування понятійної бази загальної психології.
Підручник призначено для студентів, які навчаються у вищих закладах освіти за різними спеціальностями. Рекомендовано також аспірантам і молодим спеціалістам, які хочуть поглибити свої знання з психології.
Автор висловлює подяку колегам — професорам, доцентам та асистентам кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка за критичні зауваження, які допомогли суттєво покращити підручник, а також студентам, допитливість яких сприяла досконаліших способів викладання матеріалу. За технічну допомогу в оформленні рисунків висловлюємо подяку Мар'яні Партико. Особ¬лива подяка рецензентам підручника: доктору психологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту соціальної та політичної психології АПН України Васютинському Вадиму Олек¬сандровичу, кандидату психологічних наук, доктору філософських наук, професору, декану Соціально-гуманітарного факультету Дрого¬бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Скотній Надії Володимирівні та кандидату психологічних наук, до¬центу, завідувачу кафедри загальної та соціальної психології Волинського державного університету імені Лесі Українки Колісни¬ку Олексію Петровичу.
Тетяна Партико, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат психологічних наук

Розділ І Вступ до загальної психології
1. Психологія як наука
1.1.    Історичний розвиток психології.
1.2.    Психологія в системі сучасних наук.
1.3.    Об'єкт та предмет психології.
1.4.    Галузі психології.
1.5.    Практичне значення психології.
1.1. Історичний розвиток психології
Сучасна психологічна наука зародилась у стародавні часи і форму¬валася не одне тисячоліття. На шляху свого історичного розвитку психологія пройшла декілька етапів, упродовж яких змінювалось ро¬зуміння її предмета та основних завдань.
Перші уявлення про душу бачимо ще в міфол

Сторінки