]]>Діагностика життєвого призначення]]>
]]>Діагностика життєвого призначення]]>

Т.Б. Партико "Загальна психологія" (підручник) - Page 6

Слід зазначити, що внаслідок тісної взаємодії психології з іншими галузями знань її місце в системі сучасних наук ще не є остаточно визначеним. Одні вчені відносять її до гуманітарних дисциплін, інші — до природничих. Через те, що «людський чинник» присутній у всіх видах діяльності людини, можна вважати, що сучасна психо¬логія займає проміжне місце між гуманітарними і природничими науками.
 
1.3. Об'єкт та предмет психології
Об'єктом сучасної психології є психічні явища — факти суб'єк¬тивного досвіду людини. Вони можуть набувати форму психічних процесів та станів і описуватися за допомогою психічних власти¬востей та особливостей.
Психічні процеси — це різні форми (пізнавальні, емоційні та вольові) єдиного, цілісного відображення індивідом об'єктивної дійсності та свого внутрішнього світу. Прикладом пізнавальних психічних процесів є сприймання, пам'ять, мислення; емоційних психічних процесів — емоції, почуття; вольових психічних проце¬си — прагнення, самогальмування.
Психічні процеси виявляються в єдності з психічними станами. Психічний стан — це психологічна характеристика, що відобра¬жує тривалі душевні переживання людини. Наприклад, уважність, сумніви, настрій, пристрасть, рішучість, наполегливість тощо.
Психічні процеси та стани формуються залежно від психічних властивостей та особливостей індивіда. Психічна властивість — це стала психічна якість, що формується під впливом біосоціаль-них чинників. Наприклад, властивостями сприймання є ціліс¬ність, константність, осмисленість; уваги — стійкість, розподіл, пе¬реключення. Психічна особливість — це специфічний, неповтор¬ний прояв психічного явища. Наприклад, особливостями особис¬тості людини є темперамент, характер і здібності; мовлення — його зрозумілість, виразність, дієвість.
Предмет сучасної психології залежить від її орієнтації на об'єктивну чи суб'єктивну психологію. Сучасна об'єктивна психо¬логія своїм предметом вважає пояснення фактів, закономірностей і механізмів виникнення, вияву та розвитку психіки людини; суб'єктивна психологія своїм предметом вважає розуміння непо¬вторної людської індивідуальності.
1.4. Галузі психології
Галузь психології — це певна ділянка психологічної науки, яка займається вивченням властивих лише їй теоретичних та практич¬них питань. За час свого самостійного існування психологія пере¬творилась на багатогалузеву (понад 100 галузей) дисципліну.
До теоретичних галузей належать загальна, диференційна, експериментальна психологія та психодіагностика. Загальна пси¬хологія вивчає найзагальніші закономірності психічної діяль¬ності людини; диференційна — індивідуально-психологічні відмінності між людьми; експериментальна — розробляє експери¬ментальні методи дослідження психіки; психодіагностика ство¬рює тести.
Практичні галузі психології дуже різноманітні і можуть пов'язуватись із проблемами тих чи інших видів людської діяль-ності (наприклад, психологія праці, юридична, політична, війсь¬кова, управління, медична, психофізика, психобіохімія, радіоеко¬логічна, спорту, педагогічна тощо); специфікою процесу розвитку (наприклад, вікова психологія, генезисна, аномального розвитку, історія психології тощо); взаємодією людини з соціальним оточен¬ням (наприклад, соціальна психологія, етнічна, релігії тощо).
Психологія праці вивчає психологічні особливості трудової діяльності людини, наприклад, операторів в автоматизованих системах управління, поведінку людини в умовах невагомості і дезорієнтації у просторі, а також в ситуаціях, пов'язаних із нерво¬во-психічним напруженням під час надмірних перевантажень організму. Юридична психологія займається проблемами, пов'яза¬ними з психологічним аспектом слідства, а також психологічною судовою експертизою; вивчає особистість злочинця; психологічно реконструює злочин у процесі попереднього розслідування. Політична психологія вивчає політичну поведінку людини. Акту¬альними проблемами військової психології є стосунки між солда¬тами та офіцерами, а також явище «дідовщини» в армії. Психо¬логія управління вивчає психологічні основи підбору та навчання управлінських кадрів. Медичну психологію цікавить поведінка хворого на різних етапах перебігу хвороби, вплив різноманітних психічних станів людини на перебіг органічних процесів, а також патологічні зміни у психіці. Психофізика виникла на перетині психології та фізики, її основним завданням є дослідити кількісні залежності між фізичними характеристиками об'єктів зовнішньо¬го світу та відчуттями і сприйманнями людини. Психобіохімія досліджує біохімічні основи поведінки та психіки, а також проце¬си пам'яті та емоцій. Радіоекологічна психологія вивчає вплив
радіоекологічного забруднення на сприймання індивідом «Я-образу», особливо у забруднених регіонах. Психологія спорту розв'язує питання психологічної підготовки спортсменів до змагань, займається розробкою діагностичних прийомів добору молоді для певних видів спорту, психологічним підкріпленням поведінки і діяльності спортсмена. Центральна проблема педа-гогічної психології — виявлення і використання психологічних резервів педагога та учня (студента) з метою оптимізації навчаль¬но-виховного процесу.
Вікова психологія вивчає вікову мінливість психічних явищ людини. її завданням є пояснити психічні особливості та зако-номірності, характерні для конкретного вікового періоду життя людини (наприклад, дитинства, юнацького віку, дорослості). Ге-незисна психологія займається проблемами виникненням та роз¬витку психічних функцій людини (наприклад, функцій пам'яті, самосвідомості, волі тощо). Психологія аномального розвитку ви¬вчає психічні особливості дітей і дорослих зі спеціальними потре¬бами, тобто з вадами інтелекту, зору, слуху тощо. Історія психо¬логії досліджує розвиток знань про психіку в історичному аспекті.
Соціальна психологія вивчає поведінку людини в умовах групової діяльності, а також особливості спілкування. Етнічна психо¬логія досліджує психологію етнічних спільнот, зокрема, національний характер, національні особливості прояву емоцій¬ності тощо. Психологія релігії — галузь психологічної науки, яка вивчає процес творення релігійних цінностей, соціально-психо¬логічні умови формування релігійних уявлень.
1.5. Практичне значення психології
Досягнення теоретичних, а особливо практичних галузей знань, психологи використовують під час надання психологічних консультацій та з метою забезпечення психологічної реабілітації — системи заходів, спрямованих на відновлення або компенсацію порушених психічних функцій, особистісного та соціально-трудо¬вого статусу осіб, що зазнали психічної травми.
Знання психології людини потрібне для професійного станов¬лення фахівців як гуманітарних, так і «точних наук» (природничих, технічних, математичних). Розроблення будь-яких нових тех¬нологій, відкриття законів природи чи створення математичних моделей не є самоціллю науки, а відбувається задля людини. Пізнати таємниці людських потреб, цінностей, прогнозувати, як ці досягнення застосує конкретна людина чи група людей можна, опанувавши психологію. Творцем цих досягнень є також людина, яка має творчі злети і падіння, сенситивні (сприятливі) і критичні (несприятливі) періоди свого розвитку, яка має загальні зако¬номірності сприймання, збереження і забування інформації, а та¬кож відмінності, які роблять її неповторною індивідуальністю. Усім цим багатством людської душі треба вміти розпорядитися, причому вчасно, бо для того, щоб наші задатки досягли високог

Сторінки